Print Passport Photo Free 1.2

Print Passport Photo Free 1.2

Elefant Software – Freeware – Windows
Easily create a free passport size photos for your passport, license and ID!
With Print Passport Photo you can create and export JPEG files for printing in a shop and also lets you print passport photos using your own printer.

Stampa le tue fototessere per passaporto, carta d'identita', documenti, ecc., in modo facile e veloce!
Con Print Passport Photo puoi creare ed esportare le tue fototessere in formato JPEG in modo da poterle stampare dal tuo fotografo di fiducia oppure stamparle direttamente con la tua stampante personale.

Tổng quan

Print Passport Photo Free là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Elefant Software.

Phiên bản mới nhất của Print Passport Photo Free là 1.2, phát hành vào ngày 16/05/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/11/2014.

Print Passport Photo Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Print Passport Photo Free Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Print Passport Photo Free!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản